Новини
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

          Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Практически горски пожари могат да възникнат навсякъде. През летния сезон, когато има продължителни засушавания, територията на почти цялата страна е застрашена от възникване на пожари. Потенциално застрашени са всички български планини при периоди на по-продължително засушаване. Пожари могат да възникнат не само в планините. Сериозна опасност от тях е налице по време на жътва, където големите разстояния и липсата на достатъчни количества вода наблизо, възпрепятстват бързата реакция за потушаване на пожарите. Особено внимание през този сезон трябва да се обърне на природните паркове и резервати, защото пожарите в такива райони могат да унищожат голяма част от флората и фауната, които природата е създавала с хилядолетия.
Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си. Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че горските пожари се причиняват от мълнии в 1% от случаите, в останалите 99% причините са човешката небрежност.
         За да се намали пожарната опасност през летния сезон, когато стотици туристи правят излети в природата трябва да се спазват следните правила:      
- Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при напускане на района. Подгответе тупалки - от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.                     
- Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.    
- Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефект на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви.
- Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци.
- Всички моторни превозни средства, които навлизат в горски местности, трябва да са съоръжени с искрогасители.         
- Разчистването от сухи клони в горски участъци трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!   
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР
- В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително предпазвайте дихателните си пътища, чрез намокрени кърпи или плат. Покрийте откритите части на тялото си с подръчни дрехи или тъкани.
- Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара. Придвижвайте се приведени.
- При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода. 
- Съобщете кратко и точно на телефон 112 за мястото на пожара.
- Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия – просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.
- Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците.
- Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината.
- При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха.
- Оказвайте помощ и съдействие на пожарните екипи, гасаческите групи и доброволците при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.
            БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ И ПАЗЕТЕ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАР!Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.