Новини
Десет учители от Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя ще изучават немския опит в образователната система в областта на туризма

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя спечели финансиране за проект „Иновативни методи и форми за качествено професионално обучение в областта на туризма” по програма „Еразъм+”, който ще се реализира съвместно с партнираща организация "VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH" – Schkeuditz, Германия.
Целевата група се състои от 10 учители – педагогически специалисти с ръководни функции, учители по професионална подготовка и учители по чужд език по професията.
Мобилността ще се проведе от 31.08.2021 г. до 07.09.2021 г. в гр. Лайпциг, Германия по съгласувана с партньора работна програма, включваща:
- професионални визити в сродни училища и образователни институции: Саксонската агенция за образование (Sächsische Bildungsagentur) - регионален офис Лайпциг, Обществения център за професионално образование „Сузана-Егер-Шуле” в- Лайпциг, Професионална гимназия "BSZ1" в Лайпциг, Център за технологии и професионално обучение на занаятчийската камара в Лайпциг (Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer zu Leipzig)
(checkmark)Цел на професионалните визити:
- запознаване с професионалното образование и обучение в сферата на туризма и приложението им в реална работна среда
- иновативни методи на преподаване, онагледяване и оценка на знания и умения - използване на ИКТ в теоретичното и практическо обучение на учениците
- ефективност на инвестициите в образованието
- гъвкавост на образователните методи, системи и методики на преподаване в съответствие с бързо променящите се нужди на младите хора
- обмен на добри практики за сътрудничество между училището и бизнеса за постигане на по-високо качество но обучение
- професионални визити в хотели и ресторанти, партньори на училищата - хотел „Линднер“ в Лайпциг, столовата на Лайпцигския университет „Mensa am Park“ и др.
- оценяване и утвърждаване на умения и компетенции в реална работна среда
- нови подходи за взаимодействие между училище и бизнес

(checkmark)След приключване на мобилността ПГ по туризъм – Банкя ще:
- разполага с обучени кадри, които да организират провеждането на учебния процес и да подготвят учебни планове и програми за изучаваните професии в областта на туризма
- прилага добрите практики при въвеждането на дуалната образователна система
- подготвя по-добри специалисти в областта на туризма в лицето на учениците
- определя ролята и задълженията на партньорите в обучението
- подобри взаимоотношенията между училище и бизнес с предоставяне на качествено образование и обучение чрез дуалната система в областта на туризма
Чрез осъществяването на партньорството организацията-домакин създава една интернационална креативна среда, където да се споделят различни гледни точки и всеки да се почувства европейски гражданин. По този начин се създава мрежа, в която да се споделят проекти и добри практики. От друга страна, за нашата гимназия като изпращаща организация, реализираното партньорство и осъществяването на проекта ще допринесе за разширяване на европейската интеграция на училището, за придобиване и разширяване на опита при работа с европейски партньори, за практическо обучение на нашите ученици в интернационална работна среда.
ПГ по туризъм планира да извърши анализ и разпространение на резултатите. Полезните идеи и положителният опит ще бъдат включени в Стратегията за развитие на училището. Участието в мобилността по програма „Еразъм+” ще допринесе за повишаване имиджа на гимназията и ще съдейства за насърчаване на европейското сътрудничество в сферата на професионалното образование и обучение.

ПГТ "Алеко Константинов"Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.