Профил на купувача
Обществена поръчка (прекратена)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "БАНКЯ" откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компетентна и ефективна администрация на район Банкя на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служители от районната администрация за придобиване на специфични компетенции за работа със специализирани софтуерни продукти - ArchiCAD, AutoCAD, Актопис и ГИС, и обучения по ландшафтна архитектура и градинско-парково устройство по следните направления: Паркоустрояване на паркови обекти със специално предназначение, Планиране и устойчиво развитие на ландшафта като среда за отдих и туризъм, Проектиране и изграждане на паркови архитектурни елементи, Графичен и парков дизайн”.
 Обособена позиция № 2: „Реализиране на групови обучения за служителите от районната администрация“.

Процедурата е открита с Решение №РД-09-268 от 25.09.2014 г.

Срок за подаване на оферти: 10.11.2014 г. Час: 16:30

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

      РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ
      ДОКУМЕНТАЦИЯ С УКАЗАНИЯ
      ОБРАЗЦИ
      РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
      ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
      РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
      ПИСМО ОТГОВОР

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.