Администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ НА РАЙОН „БАНКЯ“

Bankya

АДМИНИСТРАЦИЯ НА РАЙОН "БАНКЯ"

 • КМЕТ
 • Кметство Иваняне
 • Кметство Клисура
 • Финансов контрольор
 • Заместник-кмет
 • Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“
 • Заместник-кмет
 • Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, връзки с обществеността“
 • Отдел „Управление на общинска собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност“
 • Секретар
 • Отдел „Административно, информационно и правно нормативно обслужване, човешки ресурси“
 • Главен архитект
 • Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“
 • Отдел „Финансово стопанска дейност“
 • Секретар на МКБППМН Сигурност
Приемно време за всички отдели: сряда от 14.00 – 16.00 ч.
За контакт с различните отдели на районната администрация можете да ползвате обявените на сайта на района телефони и имейл: bankya@bankya.bg

ЗА РАЙОН "БАНКЯ"

Адрес на общинската администрация на район „БАНКЯ“:

СО район „Банкя“, ул. „Цар Симеон“ № 1, п.к. 1320

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.