Отдели

„ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
ОСДКСВО

Отдел ОСДКСВО отговаря за осъществяването на общинската политика в областта на образованието, социалните дейности, културата, спорта и връзките с обществеността на територията на район „Банкя“.

Отделът координира нормалното протичане на учебно-възпитателния процес в образователните звена на територията на района, координира читалищната дейност, организира различни културни и спортни прояви, развива социална дейност, насочена към гражданите в неравностойно положение.

Отдел ОСДКСВО изпълнява дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС № 100/08.06.2018 г., изм. и доп. с ПМС № 259/14.10.2019 г.).

В отделът се обработват приетите заявления за компенсация на родители, чиито деца не са приети в държавна и общинска детска градина или училище, поради липса на свободни места, съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., изм. и доп. с ПМС 303 от 17.09.2021 г.

Отдел „ОСДКСВО“ осъществява и дейности по предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, като основната цел на програмата е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за тези, които са засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.