Проект „Топъл обяд“

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

________________________________________________________________________________________________________________

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 

 

Изпълнява се предоставянето на топъл обяд по Проект „Топъл обяд в Банкя“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)

 

            Конкретната цел на Програмата е справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. Скитащи и бездомни лица;
  6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Ако желаете да се възползвате от услугата и да получите повече информация за нея и за условията за включването в програмата, можете да позвъните на тел. 02/9977358.

Заявления може да подадете на място в район „Банкя“ (ул. „Цар Симеон“ 1).

НаименованиеНеобходими документиЗаявление
Заявление - ДекларацияОперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица.Заявление
ДекларацияЗа съгласие за разкриване на данъчна
и осигурителна информация.
Заявление

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.