Административни услуги

Банкова сметка на СО район „Банкя”

В основанията за плащане посочвайте  вида  на административната услуга.
СО район „Банкя”
Общинска банка
Кл. Люлин
IBAN – BG70SOMB91303119153601
BIC – SOMBBGSF

АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО.

Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията, Закон за местни данъци и такси.

Заявление №2119

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, виза, окомплектован проект: 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, нотариално заверени декларации от съседи.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №008

Заявление №048

Заявление №049

Заявление № 2054

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост (при необходимост), скица от АГКК или извадка от РП, одобрен проект (когато е необходим), декларации от заинтересованите лица/когато са необходими/, цветно копие от комбинирана скица, схема за поставяне. 

Нормативно основание: Закон за устройство на територията. Заявление №010

Заявление №011

Заявление №012

Заявление №046

 ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Необходими докумени: Заявление, проект: 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, документ за собственост, оригинал на разрешение за строеж, нотариално заверена декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ. 

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №005

Заявление №049

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ  ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ

Необходими докумени: Заявление, документ за собственост, 2/два/ броя технически паспорти на хартиен носител, 1/един/ брой на електронен носител.
Нормативно основание: Наредба № 5 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007г.).

Заявление №025

Заявление №026

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ

Необходими докумени: Заявление, 4 /четири/ бр. протоколи Образец 2 по чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 – надлежно попълнени и подписани, документ за собственост, копие от разрешение за строеж, договор със строителна фирма, договор с надзорна фирма или технически ръководител, копие от диплома на технически ръководител, челна страница от План за безопасност и здраве, направление за извозване на земни маси и строителни отпадъци.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №013

Заявление №028

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ

Необходими докумени: Заявление, документ за собственост.
Нормативно основание: Закон за местни данъци и такси.

Заявление №027

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА (ЗА СТРОЕЖИ С ВЛЯЗЛО В СИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ) 

Необходими докумени: Заявление свободен текст, чертеж за възстановяване на настилките, тротоарите и тревните площи

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №030

Заявление №031 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ИЗМЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ) И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, РУП, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, оценка за съответствие, виза, проекти- 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, цветно копие на комбинирана скица.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №004

ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Необходими докумени: Заявление, документ за собственост, скица от АГКК, планово задание.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №2117

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО -ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост когато е необходим, скица от АГКК или извадка от РП, одобрен проект когато е необходим, декларации от заинтересованите лица когато са необходими цветно копие от комбинирана скица, схема за поставяне. 
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №010

Заявление №011

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – №8

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, одобрен проект, декларации от заинтересованите лица, виза, цветно копие от комбинирана скица.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОГРАДА

В условията на чл.147, ал.1 от ЗУТ:

Необходими докумени: заявление, конструктивно становище, документи за собственост, трасировъчен карнет, скица от АГКК, комбинирана скица.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията

В условията на чл.48, ал.9 от ЗУТ:

Необходими документи: документ за собственост, проект, скица от АГКК, комбинирана скица.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №008

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР

Необходими докумени: Заявление, удостоверение за наследници.

Нормативно основание: Закон за собствеността и ползването на горските земи.

Заявление №027

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА

Необходими докумени: Заявление, документ за собственост, оригинал на разрешение за строеж, констативен протокол от районната администрация във връзка с чл.153, ал.2 от ЗУТ, от който да е видно на какъв етап е в момента извършеното строителство; документи и актове по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство (ако има такива).

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №009

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Необходими докумени: Заявление, скица от АГКК, становища от инженери в зависимост от спецификата на обекта, документ за собственост.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №008

 ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО

Необходими докумени: Заявление, 4/четири/ бр. констативен акт Образец 3 по чл.7, ал.3, т.3 от Наредба № 3, документ за собственост, скица от АГКК, копие от разрешение за строеж, виза, копие от Протокол 2, контролно геодезическо заснемане от лицензирана геодезическа фирма.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №014

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Необходими докумени: Документ за собственост, скица от АГКК, нормативно комплектован проект, заповед за допускане.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №002 

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Необходими докумени:  Проекти по отделните части, документ за собственост, скица от АГКК. Проектната документация да е в класьори.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №002 

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Необходими докумени:  Проекти по отделните части, документ за собственост, скица от АГКК. Проектната документация да е в класьори.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №002 

СЪГЛАСУВАНЕ НА СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ И ДРУГИ ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОКОЛО ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Необходими докумени: Заявление, схема на разполагане

Нормативно основание: Закон за устройство на територията, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (НРУИТДТСО).

Заявление №046

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРИСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ

Необходими докумени: Лична карта и документи удостоверяващи заинтересованото лице, като собственик.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.131.

Заявление № 041

ПРИЕМАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Необходими докумени: Заявление, документ за собственост, разрешение за строеж, одобрени проекти, екзекутиви по всички необходими части.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление

ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, разрешение за строеж, протокол за откриване на строителна площадка, протокол за откриване на строителна линия и ниво, акт – образец № 14 за приета конструкция, ако е необходим, лиценз на надзорника.

Нормативно основание: ЗУТ, Закон за местни данъци и такси.

Заявление №015

ИЗДАВАНЕ СКИЦА-ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, скица от действащия план за застрояване, комбинирана скица на хартиен и електронен носител, експертна оценка за дървестна разстителност.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №003 

приложение №1 

приложение №2

приложение №3

приложение №4 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Необходими докумени: Заявление, копие от нотариален акт, копие от скица при необходимост.
Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър.

Заявление №038

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ – ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ

Необходими докумени: Заявление, скица от АГКК, цветно копие от комбинирана скица, копие от разрешение за строеж, копие от документ за собственост, проект-заснемане, констативни протоколи и актове/при необходимост/.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №006

Заявление №014

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 

Необходими докумени: Заявление, документ за собственост, скица от АГКК, мотивирано предложение.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Необходими докумени: Документ от ОСЗ”Овча купел” легитимиращ правото на възстановяване, скица на основание чл.13, ал.6 от ППЗСПЗЗ, удостоверение за наследници/при необходимост/.

Нормативно основание: Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Заявление №042

ЗАВЕРКА НА КОПИЕ ОТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №042

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИЯ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ

Необходими докумени: Заявление, документ за собственост (може да се изискват и други документи изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №019

Заявление за внасяне на допълнителни документи.

Заявление № 047

Опис на внесените проектни материали по преписка

Заявление № 050

Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура.

Заявление №051

ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ/ПОПРАВЯНЕ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ/ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ

Необходими докумени: Заявление или жалба.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №023

Заявление №044

ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, РУП, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.

Заявление №001

Заявление №002

Бланки за кандидатстване по Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по ОПОС

Формуляр за кандидатстване

Проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Заявление за кандидатстване

Декларация

За съгласие с условията на участие по проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Декларация

Заявление

За съгласие от съсобственик на имота.

Декларация

За повече информация: В. Доневска и Р. Петрова

– тел: (02/9977181)   (02/9977029 /302)

проект „Топъл обяд“

Заявление – Декларация

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

Заявление

Декларация

За съгласие за разкриване на данъчна
и осигурителна информация.

Заявление

Компенсациите на родителите по Постановление 76 на МС

ИСКАНЕ

Към чл. 9, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Заявление 1

Заявление 2

 

Декларация

За родителско съгласие за обработване на лични данни във връзка с Приложение №1, към чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и oбучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Декларация

Заявление

Към чл. 8, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Заявление

Прием на заявления за компенсация на родители, чиито деца не са приети в детска градина през учебната 2021/2022 г.

Ако през учебната 2021/2022 г. детето Ви не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, имате право да кандидатствате за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., изм. и доп. с ПМС 303 от 17.09.2021 г.

Документи за кандидатстване

АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Необходими документи: заявление, документ за собственост или протокол от Общото събрание, както и инвестиционен проект.
Нормативно основание:Закон за устройство на територията- чл.62, ал.10.

Заявление №034

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.

Необходими документи: Заявление, копие от разрешително за сеч..

Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.

Заявление №2068

ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД

Необходими документи: Заявление.

Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за горите.

Заявление №036

ЗАВЕРКА НА ЗАСНЕМАНЕ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РАСТИТЕЛНОСТ

Необходими документи: Документ за собственост; комбинирана скица, актуална скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър; проект или становище за съществуваща растителност, изготвени от лицензирано лице; геодезическа снимка на растителността.

Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.

Заявление №035

ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИ ИМОТИ И ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО

Необходими документи: заявление по образец, документ за собственост, протокол от Общо събрание на Етажната собственост – когато растителността е в имот с режим на етажна собственост, писмено съгласие за кастрене и премахване на растителността от всички съсобственици на имота.

Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.

Заявление №034

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – №20

Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; скица от АГКК, комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.

Заявление №020

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ – №21

Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; копие на скица от АГКК; комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.

Заявление №021

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – №20

Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; скица от АГКК, комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.

Заявление №020

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ – №21

Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; копие на скица от АГКК; комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.

Заявление №021

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Заявления за използване на пиротехнически изделия на открито, съгласно чл.3а от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.

Заявление

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.