Административни услуги

Банкова сметка на СО район „Банкя”

В основанията за плащане посочвайте  вида  на административната услуга.
СО район „Банкя”
Общинска банка
Кл. Люлин
IBAN – BG70SOMB91303119153601
BIC – SOMBBGSF

АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Портал към Е-услуги

Наименование на услугатаНеобходими документиЗаявление
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО.Необходими документи: Заявление, копие от документ за собственост, скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията, Закон за местни данъци и такси.
Зявление №2119
СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, оценка за съответствие, виза, проекти- 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, цветно копие на комбинирана скица.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №004
ПРИЕМАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯНеобходими докумени: Заявление, документ за собственост, разрешение за строеж, одобрени проекти, екзекутиви по всички необходими части.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, виза, окомплектован проект: 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, нотариално заверени декларации от съседи.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №008
Заявление №048
Заявление №049
Заявление № 2054
ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕНеобходими докумени: Заявление, документ за собственост, скица от АГКК, планово задание.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001
ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, разрешение за строеж, протокол за откриване на строителна площадка, протокол за откриване на строителна линия и ниво, акт - образец № 14 за приета конструкция, ако е необходим, лиценз на надзорника.

Нормативно основание: ЗУТ, Закон за местни данъци и такси.
Заявление №015
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост (при необходимост), скица от АГКК или извадка от РП, одобрен проект (когато е необходим), декларации от заинтересованите лица/когато са необходими/, цветно копие от комбинирана скица, схема за поставяне. 

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №010 Заявление №011
Заявление №012
Заявление №046
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО -ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост когато е необходим, скица от АГКК или извадка от РП, одобрен проект когато е необходим, декларации от заинтересованите лица когато са необходими цветно копие от комбинирана скица, схема за поставяне.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №010 Заявление №011
ИЗДАВАНЕ СКИЦА-ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, скица от действащия план за застрояване, комбинирана скица на хартиен и електронен носител, експертна оценка за дървестна разстителност.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №003  приложение №1 
приложение №2 приложение №3
приложение №4 
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - №8Необходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК, одобрен проект, декларации от заинтересованите лица, виза, цветно копие от комбинирана скица.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТНеобходими докумени: Заявление, проект: 2/два/ бр. на хартиен и 1/един/ бр. на електронен носител, документ за собственост, оригинал на разрешение за строеж, нотариално заверена декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №005 Заявление №049
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИНеобходими докумени: Заявление, копие от нотариален акт, копие от скица при необходимост.
Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър.
Заявление №038
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОГРАДАВ условията на чл.147, ал.1 от ЗУТ:

Необходими докумени: заявление, конструктивно становище, документи за собственост, трасировъчен карнет, скица от АГКК, комбинирана скица.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията

В условията на чл.48, ал.9 от ЗУТ:

Необходими документи: документ за собственост, проект, скица от АГКК, комбинирана скица.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №008
ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ - ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИНеобходими докумени: Заявление, скица от АГКК, цветно копие от комбинирана скица, копие от разрешение за строеж, копие от документ за собственост, проект-заснемане, констативни протоколи и актове/при необходимост/.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №006 Заявление №014
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ  ПАСПОРТ НА СТРОЕЖНеобходими докумени: Заявление, документ за собственост, 2/два/ броя технически паспорти на хартиен носител, 1/един/ брой на електронен носител.
Нормативно основание: Наредба № 5 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007г.).
Заявление №025 Заявление №026
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪРНеобходими докумени: Заявление, удостоверение за наследници.

Нормативно основание: Закон за собствеността и ползването на горските земи.
Заявление №027
ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕНеобходими докумени: Заявление, документ за собственост, скица от АГКК, мотивирано предложение.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖНеобходими докумени: Заявление, 4 /четири/ бр. протоколи Образец 2 по чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 - надлежно попълнени и подписани, документ за собственост, копие от разрешение за строеж, договор със строителна фирма, договор с надзорна фирма или технически ръководител, копие от диплома на технически ръководител, челна страница от План за безопасност и здраве, направление за извозване на земни маси и строителни отпадъци.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №013 Заявление №028
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИНеобходими докумени: Документ от ОСЗ”Овча купел” легитимиращ правото на възстановяване, скица на основание чл.13, ал.6 от ППЗСПЗЗ, удостоверение за наследници/при необходимост/.

Нормативно основание: Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Заявление №042
ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХНеобходими докумени: Заявление, документ за собственост.
Нормативно основание: Закон за местни данъци и такси.
Заявление №027
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИНеобходими докумени: Заявление, скица от АГКК, становища от инженери в зависимост от спецификата на обекта, документ за собственост.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №008
ЗАВЕРКА НА КОПИЕ ОТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАННеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, скица от АГКК.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №042
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА (ЗА СТРОЕЖИ С ВЛЯЗЛО В СИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ)Необходими докумени: Заявление свободен текст, чертеж за възстановяване на настилките, тротоарите и тревните площи

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №030 Заявление №031
ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТОНеобходими докумени: Заявление, 4/четири/ бр. констативен акт Образец 3 по чл.7, ал.3, т.3 от Наредба № 3, документ за собственост, скица от АГКК, копие от разрешение за строеж, виза, копие от Протокол 2, контролно геодезическо заснемане от лицензирана геодезическа фирма.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №014
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002
ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАННеобходими докумени: Документ за собственост, скица от АГКК, нормативно комплектован проект, заповед за допускане.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №002 
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВОНеобходими докумени:  Проекти по отделните части, документ за собственост, скица от АГКК. Проектната документация да е в класьори.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №002 
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВОНеобходими докумени:  Проекти по отделните части, документ за собственост, скица от АГКК. Проектната документация да е в класьори.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №002 
ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИНеобходими докумени: Заявление, документ за собственост (може да се изискват и други документи изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията;
Заявление за внасяне на допълнителни документи;
Опис на внесените проектни материали по преписка;
Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура.
Заявление №019 Заявление № 047 Заявление № 050 Заявление №051
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕНеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002
СЪГЛАСУВАНЕ НА СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МАСИ, СТОЛОВЕ И ДРУГИ ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОКОЛО ТЪРГОВСКИ ОБЕКТНеобходими докумени: Заявление, схема на разполагане

Нормативно основание: Закон за устройство на територията, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (НРУИТДТСО).
Заявление №046
ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ/ПОПРАВЯНЕ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ/ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕНеобходими докумени: Заявление или жалба.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №023 Заявление №044
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ИЗМЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ) И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАННеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, РУП, проект за предложение, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001
ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРИСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИНеобходими докумени: Лична карта и документи удостоверяващи заинтересованото лице, като собственик.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл.131.
Заявление № 041
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАННеобходими докумени: Заявление, копие от документ за собственост, РУП, скица от АГКК.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията.
Заявление №001 Заявление №002

Бланки за кандидатстване по Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по ОПОС

НаименованиеНеобходими документиЗаявление
Формуляр за кандидатстванеПроект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“кандидатстване
Формуляр за кандидатстванеЗа съгласие с условията на участие по проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Декларация
Формуляр за кандидатстванеЗа съгласие от съсобственик на имота.Декларация

За повече информация: В. Доневска и Р. Петрова

– тел: (02/9977181)   (02/9977029 /302)

проект „Топъл обяд“

НаименованиеНеобходими документиЗаявление
Заявление - ДекларацияОперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица.Заявление
ДекларацияЗа съгласие за разкриване на данъчна
и осигурителна информация.
Заявление

Компенсациите на родителите по Постановление 76 на МС

НаименованиеНеобходими документиЗаявление
ИСКАНЕКъм чл. 9, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.Заявление 1 Заявление 2
ДекларацияЗа родителско съгласие за обработване на лични данни във връзка с Приложение №1, към чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и oбучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.Декларация
ЗаявлениеКъм чл. 8, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.Заявление
Прием на заявления за компенсация на родители, чиито деца не са приети в детска градина през учебната 2021/2022 г.Ако през учебната 2021/2022 г. детето Ви не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, имате право да кандидатствате за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., изм. и доп. с ПМС 303 от 17.09.2021 г.Документи за кандидатстване

АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ

„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“

НаименованиеНеобходими документиЗаявление
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТНеобходими документи: заявление, документ за собственост или протокол от Общото събрание, както и инвестиционен проект.
Нормативно основание:Закон за устройство на територията- чл.62, ал.10.
Заявление №034
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.Необходими документи: Заявление, копие от разрешително за сеч..

Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.
Заявление №2068
ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНДНеобходими документи: Заявление.

Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за горите.
Заявление №036
ЗАВЕРКА НА ЗАСНЕМАНЕ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РАСТИТЕЛНОСТНеобходими документи: Документ за собственост; комбинирана скица, актуална скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър; проект или становище за съществуваща растителност, изготвени от лицензирано лице; геодезическа снимка на растителността.

Нормативно основание: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.
Заявление №035
ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ В ЧАСТНИ ИМОТИ И ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВОНеобходими документи: заявление по образец, документ за собственост, протокол от Общо събрание на Етажната собственост - когато растителността е в имот с режим на етажна собственост, писмено съгласие за кастрене и премахване на растителността от всички съсобственици на имота.

Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество, Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Столична община.
Заявление №034

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НаименованиеНеобходими документиЗаявлние
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - №20Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; скица от АГКК, комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга - 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.
Заявление №020
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ - №21Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; копие на скица от АГКК; комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга - 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.
Заявление №021

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НаименованиеНеобходими документиЗаявление
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ - №20Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; скица от АГКК, комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга - 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.
Заявление №020
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ - №21Необходими документи: Заявление; копие от документ за собственост; копие на скица от АГКК; комбинирана скица отразяваща имота по действащ ЗРП и кадастрална карта; мотивирано предложение с отразена площ на правото на прокарване; оценка от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията
Срок на изпълнение: Обикновена услуга - 30 дни.
Такса за услугата: Обикновена услуга: внася се такса съобразно изготвената оценка.
Заявление №021

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

НаименованиеЗаявление
Заявления за използване на пиротехнически изделия на открито, съгласно чл.3а от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.Заявление

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7106

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.