Обявление за обществено обсъждане

Район „Банкя“ Ви информира относно предстоящо обществено обсъждане на изготвен проект за „ПУП – Изменение  на план  за  регулация – ИПР за м. гр. „Банкя“, кв. 119, УПИ ХХ -„ за лесопарк“, с цел образуване на нов УПИ XXXVIII-1235 „за ЖС“ по имотни граници па ПИ с идентификатор 02659.2194.1325 по  КККР на гр. Банкя, район „ Банкя“.

Представянето на проекта ще се състои на 18.11.2022г. (петък) от 17.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

Заповед

Обявление

Другите новини…

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.