Конкурс за длъжността „Секретар“ на СO – Район „Банкя”.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността – секретар на Столична община – Район „Банкя”.2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността са:

 • Образователна степен – магистър;
 • Професионална квалификация –хуманитарни науки;
 • Професионален опит – 4 години или ІІ младши ранг;
 • Предимство е професионален опит в общинска администрация;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на общинската и
  районна администрация;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на
  поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.

3. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест;
 2. Интервю с кандидатите.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в конкурса са:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение 3 към Наредба за провеждане на
  конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
  допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
  професионалния опит.
 • Автобиография.

Кратко описание на длъжността: Организира и контролира административните
дейности, свързани с ефективното функциониране на администрацията на район
„Банкя“; осигурява организационната връзка между администрацията на Столична
община и администрацията на район „Банкя”; координира работата си със Секретаря на
Столична община; осъществява организационна връзка между административните
звена и района; отговаря за дейността на общинската администрация, условията на
работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
осъществява контрол на деловодното обслужване, документооборота и общинския
архив; ръководи разработването на вътрешни нормативни актове за дейността на
администрацията на района; ръководи дейността по организацията и провеждането на
националните и местни избори; упражнява контрол в процеса по подготовката и
провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки и други функции,
определени в нормативен акт или възложени му от Кмета.

5. Минимална работна заплата за длъжността – 933 лв.

6. Документите следва да бъдат представени в деловодството на СО-Район „Банкя”,
гр. Банкя, ул. Цар Симеон, 1 до 14,00 часа на 02.01.2024г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет
страницата на районната администрация на СО – район „Банкя” и в сградата на
Район „Банкя” на информационното табло на 1-ви етаж.

Обява за конкурс за длъжността Секретар на СО-район „Банкя“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Списъкът е публикуван на 9 януари 2024 г.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ, публикувана на 17. януари 2024г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, публикувано на 19 януари, 2024г.

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.