ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 Столична община, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма “Развитие на регионите”       2021-2027 (ПРР), кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Столична община (ПИРО).

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на общината кандидат.

Бюджет за Столична община: 85 031 875 лева

 Допустими мерки:

– Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;

– Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;

– Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

– Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

– Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

– Образователна инфраструктура;

– Здравна инфраструктура;

– Социална инфраструктура;

– Жилищно настаняване;

– Култура, спорт и туризъм.

 Допустими бенефициенти:

– Държавни органи;

– Областни администрации;

– Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;

– Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);

– Представители на бизнеса (предприятията);

– Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;

– Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;

– Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);

– Културни институти;

– Други организации от публичния сектор.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следния интернет адрес: www.bgregio.eu и на електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/prr-prioritet1

Проектните идеи се подават до Звеното за подбор на проектни идеи на Столична община на електронен адрес: projects@sofia.bg.

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, може да изпращате своите въпроси на ел. поща: info.projects@sofia.bg

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 09.05.2024 г. 17:30 ч.

Другите новини…

Лятно кино в Банкя

Лятно кино в Банкя

„ЛЯТНО КИНО В БАНКЯ“ 2024 Парк „Ротонда“, всяка събота, 21:00 Организатори: „7 Оушънс.БГ“ ООД в партньорство със...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

02-997-7163

Адрес: ул. "Цар Симеон" 1, гр. Банкя 1320

Понеделник-петък: 08:30-12:30, 13:00-17:00 ч.

Банкя

Oчарование, атмосфера и щастливата среда.