COVID-19
ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ФУНЦИОНИРАТ ПРИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Столична община Район „Банкя “ препоръчва управителите на магазини, аптеки, фирми за доставка на храна, банкови клонове, каси за плащане на битови сметки, фирми за комунални услуги, спедиторски фирми, както и управители на всички други търговски обекти, на които със Заповед № РД01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването не е забранено да извършват търговска дейност, да предприемат следните мерки:
-    Да обезпечат дезинфекцията на помещенията МИНИМУМ 4 ПЪТИ ДНЕВНО, а при необходимост и по-често;
-    Да снабдят персонала си със защитни маски и ръкавици;
-    Да се осигури дезинфекция на банкомати и ПОС-терминали;
-    Да се извършва редовно проветряване на помещенията;
-    Обслужването да се осъществява при осигуряване на достатъчна дистанция между гражданите, за да не се допуска струпване на хора.
Препоръки при избор на дезинфектант:
- Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно;
- В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.
- Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).
Столична община Район „Банкя “ РАЗЧИТА НА ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.
ВСИЧКИ НИЕ СМЕ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗНО ИЗПИТАНИЕ, КАТО ТРЯБВА ДА ПРОЯВИМ ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ И ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ!
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „БАНКЯ“


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.