Новини
Градинката в центъра на Банкя ще бъде запазена

          Във връзка с изграждането на ограда на градинката в центъра на Банкя УПИ I – за озеленяване, кв 43 А по плана на град Банкя и постъпилите запитвания на граждани, защо се преграждат съществуващите на място алеи, ви информираме за следното:
          С решение на съда от 1994 година е възстановен този поземлен имот  като частна собственост, въпреки  че на място е реализирано озеленяване – паркова инфраструктура, алейна мрежа, затревяване и висока дървесна растителност,
         От служители на район „Банкя” е извършен оглед на място и е установено, че се строи ограда с плътна част до 60 см, която възпрепятства преминаването по алеите и ползването на градинката. За ограда с плътна част до 60 см съгласно разпоредбата на чл. 151 от  Закона за устройство на територията не се изисква издаване на разрешение за строеж, поради което район „Банкя” няма законово основание за премахване на оградата.
          Предвид гореизложеното и желанието на район „Банкя” да запази градинката и свободния достъп до нея, единствената възможност на районната администрация е да предприеме действия по придобиване на имота чрез обезщетяване на собствениците.
          Същевременно по инициатива на кмета на Столична община е стартирана процедура по картотекиране на имоти, частна собственост, попадащи в терени с реализирано озеленяване и придобиването на имотите от  Столична община с  цел да бъдат достъпни за всички граждани.
          В тази връзка район „Банкя” е изпратил към Столична община наличната документация за УПИ I – за озеленяване, кв 43 А по плана на град Банкя за разглеждане и стартиране на процедура по придобиване/отчуждаване/ на терена, както и на  други подобни терени на територията на район „Банкя”, за да бъдат съхранени те като част от зелената система на града и достъпни за широко обществено ползване.Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.