Профил на купувача„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „ИЗВОРЧЕ” - гр. Банкя”/възложена/ - 15.06.2020

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на разширение на филиал към ДГ № 25 „Изворче“ - преустройство и промяна предназначението на част от корпус „В“ на 78СУ и изграждане на две детски площадки, в УПИ I-ЕПУ, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“/прекратена/ - 12.06.2020

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на „Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район „Банкя”, ул. „Цар Симеон” № 1”, Столична община - район „Банкя” - 12.06.2020

„Поддръжка и експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район „Банкя” за сезонно ползване през 2020 - 2021г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район „Банкя” за сезон 2021 - 2022г.”/възложена/ - 27.04.2020

"Ремонт и поддържане на уличната мрежа, поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община - район "Банкя"/възложена/ - 03.01.2020

Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община - район „Банкя“/възложена/ - 27.12.2019

"Проучвателни и проектантски дейности за нова сграда за Център за подкрепа на личностно развитие - Център за изкуства, култура и образование "София" в гр. Банкя"./възложена/ - 29.11.2019

Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж от корпус „В“ на 78 СУ за обособяване на филиал за 2 групи към ДГ № 25 „Изворче“ и две детски площадки, в УПИ I-единно политехническо училище, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“./възложена/ - 19.06.2019

„Поддръжка и експлоатация на водните обекти - фонтани и каскада на територията на Столична община - район „Банкя” през 2019 - 2020г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация за сезон през 2020 - 2021г.”/възложена/ - 25.04.2019

"Ремонт и поддържане на уличната мрежа-поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община - район "Банкя"/възложена/ - 27.02.2019

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на сграда за кметство в с. Иваняне, УПИ V - за кметство, административна сграда и МВР (ПИ с идентификатор 32216.2291.603), кв.8, с. Иваняне, Столична община - район „Банкя”./възложена/ - 20.11.2018

“Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за изграждане на вътрешно кварталната „В и К“ мрежа на гр. Банкя и кварталите „Михайлово“, „Вердикал“, „Градоман“ и с. Иваняне, район „Банкя”/възложена/ - 30.08.2018

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проекиране, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя“ в УПИ І, кв.82 по плана на гр.Банкя, Столична община”/възложена/ - 12.07.2018

„Проектиране, изграждане и сертифициране на две детски площадки, находящи се в УПИ V, кв.8, с. Иваняне, Столична община - район „Банкя” и в УПИ II - за ресторант и магазин, кв.10, кв. „Градоман”, Столична община - район „Банкя”; ремонт и сертифициране на две съществуващи детски площадки, находящи се на ул. „Княз Борис I” (по акт за собственост - ул. „Александър Стамболийски”), УПИ V - за озеленяване, кв.26 и в УПИ I - за парк, кв.82,84, парк „Кестените” - „Детски град”/възложена/ - 06.07.2018

"Поддръжка и експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община-район "Банкя" за сезонно ползване през 2018-2019г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район "Банкя" за сезон 2019-2020г."/възложена/ - 27.03.2018

"Ремонт и поддържане на уличната мрежа-поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община - район "Банкя"/възложена/ - 27.03.2018

Пряко договаряне:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №25 "Изворче"-гр. Банкя - 25.10.2017

"Проектиране,консервация,реставрация и социализация на Централна минерална баня "Банкя" в УПИ I ,кв.82 по плана на гр.Банкя,Столична община"/възложена/ - 28.09.2017

"Доставка на специализирано превозно средство, адаптирано за хора с увреждания"/възложена/ - 05.09.2017

"Доставка на специализирано превозно средство, адаптирано за хора с увреждания"/прекратена/ - 28.08.2017

„Ремонт и поддържане на уличната мрежа – поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община –район „Банкя”./възложена/ - 10.04.2017

" Поддръжка и експлоатация на водните обекти - фонтани и каскади на територията на Столична община - район "Банкя" през 2017 - 2018г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация за сезон 2017 - 2018г." ("Поддръжка и експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район "Банкя" за сезонно ползване през 2017 - 2018г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район "Банкя" за сезон 2017 - 2018г.")/възложена/ - 29.03.2017

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №25 "Изворче" -гр. Банкя/възложена/ - 13.03.2017

Предмет: „Съставяне на технически паспорти, за изготвяне и актуализация на обследвания за енергийна ефективност и за проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли”: Съставяне на технически паспорт на административна сграда на Столична община - район „Банкя”, с адрес: гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1. Съставяне на технически паспорт на ОДЗ № 25 „Изворче” - филиал детска ясла, с адрес: гр. Банкя, ул. „Восток” № 4. Съставяне на технически паспорт на Читалище „Отец Паисий”, с адрес: гр. Банкя, ул. „Стара планина” № 8. Съставяне на технически паспорт на Социални грижи, с адрес: гр. Банкя, ул. „Княз Борис I” № 5. Обект за обследване на енергийна ефективност: обследване и изготвяне на доклад за енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки от доклад за ЕЕ -78 СОУ „Христо Смирненски”, с адрес: гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5./възложена/ - 18.11.2016

: „Проектиране, съгласуване, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на детска площадка в парк „Кестените”, в централна градска част на гр. Банкя” в УПИ І - парк в кв. 82,84, гр. Банкя, ПИ с идентификатор 02659.2193.3021./възложена/ - 20.07.2016

Дейности, свързани с охрана на Обединено детско заведение № 25 "Изворче", гр. Банкя - централна сграда и сграда на детска ясла. През всички дни от месеца (празнични и почивни) 12 часа жива охрана (от 07:00 до 19:00 часа), през останалото време на денонощието със СОТ/прекратена/ - 20.10.2015

„Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад, съдържащ оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа за получаване на разрешение за строеж на обект: „Изграждане на вътрешно-кварталната „ВиК“ мрежа на гр.Банкя и кварталите „Михайлово“, „Вердикал“, „Градоман“ и с.Иваняне, район „Банкя”/възложена/ - 04.09.2015

„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, включително водна каскада, фонтани и паркинги, гр. Банкя - Втори етап“/възложена/ - 12.08.2015

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, включително водна каскада, фонтани и паркинги, гр. Банкя - втори етап/възложена/ - 07.07.2015

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции на служителите на район Банкя“ по проект № М13-22-130/17.11.2014г., „Администрацията на район Банкя - компетентен и ефективен партньор на гражданите и бизнеса”/възложена/ - 15.06.2015

Изграждане и ремонт на бордюри и тротоари в обсега на проект „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите „Градоман”, „Михайлово”, „Вердикал” и с. Иваняне – район „Банкя”/възложена/ - 26.02.2015

Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за изграждане на вътрешно кварталната „В и К“ мрежа на гр. Банкя и кварталите „Михайлово“, „Вердикал“, „Градоман“ и с. Иваняне, район „Банкя” (2015-02-02)/възложена/ - 02.02.2015

14.11.2014

Обществена поръчка (прекратена)

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ (ИП) ЗА  КОРЕКЦИЯ НА РЕКА МИХАЙЛОВСКА, КВ. „МИХАЙЛОВО” - РАЙОН БАНКЯ, ЗА ЕТАПИ: - „Корекция на р. Михайловска в участък от вливането на р. Шиварна бара до ул. „Пере Тоше...

13.10.2014

Обществена поръчка (възложена)

ПРЕДМЕТ: Доизграждане на обект: "Туристически информационен център, намиращ се на територията на Столична община - район "Банкя", гр. Банкя" 1.ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2.УСЛОВИЯ 3.ОБРАЗЦИ 4.КСС ПЛАН...

01.10.2014

Обществена поръчка (прекратена)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "БАНКЯ" откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на служители от районната администрация, по проект „Компете...

09.06.2014

Решение

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка ...

24.04.2014

Избор на изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол на обект "Корекция на р. Иванянска, с Иваняне, район "Банкя"- Столична община

       Публична покана        Указания към участниците        Приложения ...

24.04.2014

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект "Корекция на р. Иванянска, с Иваняне, район "Банкя"- Столична община

        Публична покана                Указания към участниците      &...

13.03.2014

Решение за класиране

Виж тук ...

19.02.2014

Съобщение


Предмет: "Корекция на р. Иванянска, с. Иваняне, район "Банкя"- Столична община"  ...

23.01.2014

"Корекция на р. Иванянска, с. Иваняне, район "Банкя"- Столична община"

Отговори на въпроси, предмет: "Корекция на р. Иванянска, с. Иваняне, район "Банкя"- Столична община" 
Количествено-стойностна сметка
Спецификация на растителността

...

21.01.2014

Решение за класиране


          Предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение № 25 „Изворче” - гр. Банкя"
Решение РД 09-13/21.01.2...
Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.