Профил на купувача„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „ИЗВОРЧЕ” - гр. Банкя”/възложена/ - 15.06.2020

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на разширение на филиал към ДГ № 25 „Изворче“ - преустройство и промяна предназначението на част от корпус „В“ на 78СУ и изграждане на две детски площадки, в УПИ I-ЕПУ, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“/прекратена/ - 12.06.2020

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на „Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район „Банкя”, ул. „Цар Симеон” № 1”, Столична община - район „Банкя” - 12.06.2020

„Поддръжка и експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район „Банкя” за сезонно ползване през 2020 - 2021г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район „Банкя” за сезон 2021 - 2022г.”/възложена/ - 27.04.2020

"Ремонт и поддържане на уличната мрежа, поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община - район "Банкя"/възложена/ - 03.01.2020

Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община - район „Банкя“/възложена/ - 27.12.2019

"Проучвателни и проектантски дейности за нова сграда за Център за подкрепа на личностно развитие - Център за изкуства, култура и образование "София" в гр. Банкя"./възложена/ - 29.11.2019

Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж от корпус „В“ на 78 СУ за обособяване на филиал за 2 групи към ДГ № 25 „Изворче“ и две детски площадки, в УПИ I-единно политехническо училище, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“./възложена/ - 19.06.2019

„Поддръжка и експлоатация на водните обекти - фонтани и каскада на територията на Столична община - район „Банкя” през 2019 - 2020г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация за сезон през 2020 - 2021г.”/възложена/ - 25.04.2019

"Ремонт и поддържане на уличната мрежа-поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община - район "Банкя"/възложена/ - 27.02.2019

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на сграда за кметство в с. Иваняне, УПИ V - за кметство, административна сграда и МВР (ПИ с идентификатор 32216.2291.603), кв.8, с. Иваняне, Столична община - район „Банкя”./възложена/ - 20.11.2018

“Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за изграждане на вътрешно кварталната „В и К“ мрежа на гр. Банкя и кварталите „Михайлово“, „Вердикал“, „Градоман“ и с. Иваняне, район „Банкя”/възложена/ - 30.08.2018

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проекиране, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя“ в УПИ І, кв.82 по плана на гр.Банкя, Столична община”/възложена/ - 12.07.2018

„Проектиране, изграждане и сертифициране на две детски площадки, находящи се в УПИ V, кв.8, с. Иваняне, Столична община - район „Банкя” и в УПИ II - за ресторант и магазин, кв.10, кв. „Градоман”, Столична община - район „Банкя”; ремонт и сертифициране на две съществуващи детски площадки, находящи се на ул. „Княз Борис I” (по акт за собственост - ул. „Александър Стамболийски”), УПИ V - за озеленяване, кв.26 и в УПИ I - за парк, кв.82,84, парк „Кестените” - „Детски град”/възложена/ - 06.07.2018

"Поддръжка и експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община-район "Банкя" за сезонно ползване през 2018-2019г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район "Банкя" за сезон 2019-2020г."/възложена/ - 27.03.2018

"Ремонт и поддържане на уличната мрежа-поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община - район "Банкя"/възложена/ - 27.03.2018

Пряко договаряне:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №25 "Изворче"-гр. Банкя - 25.10.2017

"Проектиране,консервация,реставрация и социализация на Централна минерална баня "Банкя" в УПИ I ,кв.82 по плана на гр.Банкя,Столична община"/възложена/ - 28.09.2017

"Доставка на специализирано превозно средство, адаптирано за хора с увреждания"/възложена/ - 05.09.2017

"Доставка на специализирано превозно средство, адаптирано за хора с увреждания"/прекратена/ - 28.08.2017

„Ремонт и поддържане на уличната мрежа – поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община –район „Банкя”./възложена/ - 10.04.2017

" Поддръжка и експлоатация на водните обекти - фонтани и каскади на територията на Столична община - район "Банкя" през 2017 - 2018г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация за сезон 2017 - 2018г." ("Поддръжка и експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район "Банкя" за сезонно ползване през 2017 - 2018г., съхраняване на техническите съоръжения през зимния период, подготовка и пускане в експлоатация на девет броя фонтани и една каскада на територията на Столична община - район "Банкя" за сезон 2017 - 2018г.")/възложена/ - 29.03.2017

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №25 "Изворче" -гр. Банкя/възложена/ - 13.03.2017

Предмет: „Съставяне на технически паспорти, за изготвяне и актуализация на обследвания за енергийна ефективност и за проверка на енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли”: Съставяне на технически паспорт на административна сграда на Столична община - район „Банкя”, с адрес: гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1. Съставяне на технически паспорт на ОДЗ № 25 „Изворче” - филиал детска ясла, с адрес: гр. Банкя, ул. „Восток” № 4. Съставяне на технически паспорт на Читалище „Отец Паисий”, с адрес: гр. Банкя, ул. „Стара планина” № 8. Съставяне на технически паспорт на Социални грижи, с адрес: гр. Банкя, ул. „Княз Борис I” № 5. Обект за обследване на енергийна ефективност: обследване и изготвяне на доклад за енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания след изпълнени мерки от доклад за ЕЕ -78 СОУ „Христо Смирненски”, с адрес: гр. Банкя, ул. „Царибродска” № 5./възложена/ - 18.11.2016

: „Проектиране, съгласуване, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на детска площадка в парк „Кестените”, в централна градска част на гр. Банкя” в УПИ І - парк в кв. 82,84, гр. Банкя, ПИ с идентификатор 02659.2193.3021./възложена/ - 20.07.2016

Дейности, свързани с охрана на Обединено детско заведение № 25 "Изворче", гр. Банкя - централна сграда и сграда на детска ясла. През всички дни от месеца (празнични и почивни) 12 часа жива охрана (от 07:00 до 19:00 часа), през останалото време на денонощието със СОТ/прекратена/ - 20.10.2015

„Избор на консултант за изготвяне на комплексен доклад, съдържащ оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа за получаване на разрешение за строеж на обект: „Изграждане на вътрешно-кварталната „ВиК“ мрежа на гр.Банкя и кварталите „Михайлово“, „Вердикал“, „Градоман“ и с.Иваняне, район „Банкя”/възложена/ - 04.09.2015

„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, включително водна каскада, фонтани и паркинги, гр. Банкя - Втори етап“/възложена/ - 12.08.2015

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, включително водна каскада, фонтани и паркинги, гр. Банкя - втори етап/възложена/ - 07.07.2015

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции на служителите на район Банкя“ по проект № М13-22-130/17.11.2014г., „Администрацията на район Банкя - компетентен и ефективен партньор на гражданите и бизнеса”/възложена/ - 15.06.2015

Изграждане и ремонт на бордюри и тротоари в обсега на проект „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите „Градоман”, „Михайлово”, „Вердикал” и с. Иваняне – район „Банкя”/възложена/ - 26.02.2015

Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за изграждане на вътрешно кварталната „В и К“ мрежа на гр. Банкя и кварталите „Михайлово“, „Вердикал“, „Градоман“ и с. Иваняне, район „Банкя” (2015-02-02)/възложена/ - 02.02.2015

09.10.2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ


          Предмет: „ Поставяне на фитнес уреди и изграждане на стрийт фитнес площадки на открито”
Изтегли оттук
  ...

09.10.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


          „Изготвяне на проект и строителство на Стрийт фитнес площадка и прилежащото пространството" в Столична община – Район "Банкя"
Изтегли о...

28.08.2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ


          "Възстановяване на зона за обществен отдих, Парк „Ротанда", гр.Банкя, УПИ VІ - за парк, кв. 38" и "Изграждане, реконструкция и рехабилитация н...

28.08.2013

ОБЯВЛЕНИЕ


          "Възстановяване на зона за обществен отдих, Парк "Ротанда", гр.Банкя, УПИ VІ - за парк, кв. 38" и "Изграждане, реконструкция и рехабилитация н...

28.08.2013

РЕШЕНИЕ № РД 09-205 от 27.08.2013 г.


          "Възстановяване на зона за обществен отдих, Парк "Ротанда", гр.Банкя, УПИ VІ - за парк, кв. 38" и "Изграждане, реконструкция и рехабилитация н...

30.07.2013

РЕШЕНИЕ № РД 09-183/29.07.2013г. за класиране


“Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществува...

23.07.2013

СЪОБЩЕНИЕ


          Във връзка с избор на изпълнител, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК...

22.07.2013

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "БАНКЯ"

Публична покана  
 
Количествена сметка

...

17.07.2013

ЗАПОВЕД


          Осъществяване на строителен надзор за проект: „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Ми...

08.07.2013

СЪОБЩЕНИЕ


          Във връзка с избор на изпълнител за о съществяване на строителен надзор по проект : „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежат...
Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.