Информационна среща във връзка със златодобива в Златуша

Информационна среща във връзка със златодобива в Златуша

Поради големия обществен интерес, по покана на кмета на район „Банкя“, г-н Рангел Марков, ще се проведе информационна среща на която Георги Андонов – член на управителния съвет на Сдружение „Заедно за чиста природа“, Веселин Денев – председател на сдружението и други представители ще ни запознаят с подробности около проучвателните дейности и златодобива в Златуша.

Срещата ще се осъществи на 17.04.2024г. (сряда) от 18:00 часа в зала Тържествена на 78.СУ „Христо Смирненски“.

Конкурс за длъжността „Секретар“ на СO – Район „Банкя”.

Конкурс за длъжността „Секретар“ на СO – Район „Банкя”.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „БАНКЯ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността – секретар на Столична община – Район „Банкя”.2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността са:

 • Образователна степен – магистър;
 • Професионална квалификация –хуманитарни науки;
 • Професионален опит – 4 години или ІІ младши ранг;
 • Предимство е професионален опит в общинска администрация;
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на общинската и
  районна администрация;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на
  поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.

3. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест;
 2. Интервю с кандидатите.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в конкурса са:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение 3 към Наредба за провеждане на
  конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
  допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
  професионалния опит.
 • Автобиография.

Кратко описание на длъжността: Организира и контролира административните
дейности, свързани с ефективното функциониране на администрацията на район
„Банкя“; осигурява организационната връзка между администрацията на Столична
община и администрацията на район „Банкя”; координира работата си със Секретаря на
Столична община; осъществява организационна връзка между административните
звена и района; отговаря за дейността на общинската администрация, условията на
работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
осъществява контрол на деловодното обслужване, документооборота и общинския
архив; ръководи разработването на вътрешни нормативни актове за дейността на
администрацията на района; ръководи дейността по организацията и провеждането на
националните и местни избори; упражнява контрол в процеса по подготовката и
провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки и други функции,
определени в нормативен акт или възложени му от Кмета.

5. Минимална работна заплата за длъжността – 933 лв.

6. Документите следва да бъдат представени в деловодството на СО-Район „Банкя”,
гр. Банкя, ул. Цар Симеон, 1 до 14,00 часа на 02.01.2024г.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет
страницата на районната администрация на СО – район „Банкя” и в сградата на
Район „Банкя” на информационното табло на 1-ви етаж.

Обява за конкурс за длъжността Секретар на СО-район „Банкя“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Списъкът е публикуван на 9 януари 2024 г.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ, публикувана на 17. януари 2024г.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, публикувано на 19 януари, 2024г.

Заповед за продажба и сервирарне на алкохол

Скъпи съграждани,

Прилагаме Заповед на кмета на Столична община, относно продажбата, сервирането и употребата на алкохол в деня за размисъл, 28.10.2023 г., и в изборния ден на 29.10.2023 г., в т.ч. в хипотеза на провеждане на втори тур за кмет на
община – 04.11.2023 г. – 05.11.2023 г.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК

РАЗРЕШАВА СЕ:
Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в определените за това
места, както и с оглед провеждането на семейни и обредни ритуали /сватби, кръщенета и
тъжни обреди/ в административно-териториалните граници на Столична община в
предизборния ден на 28.10.2023 г. и в изборния ден на 29.10.2023 г., в т.ч. в хипотеза на
провеждане на втори тур за кмет на община – 04.11.2023 г. – 05.11.2023 г.

ЗАБРАНЯВА СЕ:
Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните
помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-
териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 28.10.2023 г. и в
изборния ден на 29.10.2023 г., в т.ч. в хипотеза на провеждане на втори тур за кмет на
община – 04.11.2023 г. – 05.11.2023 г.

Важно съобщение

В последните години броят на жителите на Банкя много нарасна. Във
връзка с предстоящите на 29 октомври избори за местна власт – избор на
кмет на Банкя, София и общински съветници, ви информираме, че за да
имате право да гласувате в Банкя, трябва да сте адресно регистрирани по
постоянен адрес – преди 28 април 2023г. или по настоящ адрес също с
регистрация преди 28 април 2023г. Заявление за гласуване по настоящ
адрес можете да подадете в районната администрация на ул. "Цар Симеон"
№1 до 17:00 часа на 14 октомври 2023г.

Обяви за работа в МО

Обява за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 


 

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или
висши училища, в страната или в чужбина