Заключителна пресконференция по проект „Независим, достоен и спокоен живот в Банкя”

 В Столична община район „Банкя“ приключи проект № BG05M9OP001-2.002 „ Независим, достоен и спокоен живот в Банкя“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Проектът продължи 20 месеца, като осигури достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и възрастни със затруднения в обслужването. Обхванати бяха общо 30 бр. потребители на социална услуга „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, от които 6 бр. деца. На лицата, които полагат грижи за хората с увреждания, бяха осигурени редица подкрепящи мерки- обучение, консултиране и др, с което се повиши качеството на предоставяните услуги.

Пресконференция

СО – район „Банкя” е бенефициент на проект „Независим, достоен и спокоен живот в Банкя” с договор № BG05M9OP001-2.002-0293-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, който стартира през месец март 2017г. и приключва през месец ноември 2018г.

Във връзка с успешното реализиране на проекта, Ви каним да присъствате на заключителната пресконференция, която ще се проведе на 30 ноември 2018г. от 11:00ч. в сградата на Туристически информационен център гр.Банкя.